Wydawnicze ABC

Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna. Każdy Wydawca wydający dziennik lub czasopismo zobowiązany jest, do rejestracji tytułu w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby Wydawcy. Prawa i obowiązki reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe

Wniosek o rejestracji powinien zawierać:

  • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  • dane osobowe redaktora naczelnego,
  • określenie Wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
  • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma

Rejestracja tytułu nie zależy od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lecz toczy się niezależnie

Więcej – http://www.warszawa.so.gov.pl/rejestr-dziennikow-i-czasopism.html

Numer ISSN

Numer ISSN jest to identyfikator wydawnictw ciągłych. Za przydzielanie go wydawcom odpowiedzialny jest Narodowy Ośrodek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej. Gazety, magazyny, czasopisma wytwarzane metodami poligraficznym oznaczone stosowanymi symbolami ISSN opodatkowane są preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Więcej – http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/issn/informacje-ogolne/

Po ukazaniu się czasopisma Wydawca zobowiązany jest do przesyłania swoich tytułów do Biblioteki Narodowej oraz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych.

Więcej – http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy

Kod kreskowy EAN – 13

Kod kreskowy umożliwia identyfikację tytułu w punkcie sprzedaży. Jest to graficzne odzwierciedlenie określonych znaków poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kodu. W kodzie zawarty jest numer ISSN lub ISBN

Więcej – http://www.issn.pl/budowa.php

W znakowaniu wydawnictw ciągłych (prasy) oraz książek stosowany jest kod EAN – 13. Standardy oznaczania zostały opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli firm kolportażowych oraz Wydawców wskazanych przez Izbę Wydawców Prasy pracujący w ścisłym porozumieniu z organizacją krajową ILiM-CKK w Poznaniu.

Stopka redakcyjna

Na każdym egzemplarzu tytułów prasowych należy w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu podać:

nazwę i adres wydawcy,

informację o składzie i adresie redakcji,

numery telefonów, adresy e-mail itp,

nazwę zakładu wykonującego dany druk prasowy,

Stopka redakcyjna jest wyodrębniona graficznie.

Okładka

Okładka tytułu powinna zawierać :

Nazwę tytułu

Kolejny numer wydawniczy

Numer ISSN

Cenę egzemplarzową (z informacją obowiązującej stawce VAT)

Kod EAN

Niektórzy kolporterzy nadają tytułowi swój numer indeksu

Podstawowe nazewnictwo i skróty używane w kolportażu:

Punkt sprzedaży detalicznej (PSD)

Pierwszy dzień sprzedaży (PDS) – dzień w którym tytuł ukazuje się w PSD (taki sam dla wszystkich firm kolportażowych)

Ostatni dzień sprzedaży (ODS) – dzień wycofania tytułu z kolportażu

Harmonogram wydawniczy – dokument określający wprowadzenie i wycofanie nakładu z dystrybucji

Awizo – dokument przesyłany przez Wydawcę do kolportera określający ilość egzemplarzy, datę dostawy, cenę egzemplarzową oraz PDS.

Zwroty protokolarne – rozliczenie tytułu tylko na podstawie protokołów zwrotów (niesprzedane egzemplarze kolporter przekazuje na makulaturę, a przychodem z niej pokrywa koszty związane z wycofaniem tytułu z PSD).

Zwroty fizyczne – niesprzedane egzemplarze wydawca odbiera z magazynu kolportera

Na rynku działa kilka firm kolportażowych. Dostarczają one prasę do Punktów Sprzedaży Detalicznej (PSD) takich jak kioski, salony prasowe, sieci handlowe, stacje paliw itp. Przed wprowadzeniem nakładu do kolportażu Wydawca przekazuje kolporterom harmonogram dostaw zawierający uzgodnione nakłady oraz informację o dacie Pierwszego i Ostatniego Dnia Sprzedaży(PDS i ODS). PDS-powinien być ten sam dla wszystkich kolporterów. Dwa dni przed dostawą nakładu Wydawca przesyła do kolporterów awizację zawierającą: nakład, datę i godzinę dostawy oraz PDS. Po wycofani nakładu ze sprzedaży, w terminie określonym w umowie z kolporterem, Wydawca otrzymuje protokół zwrotów na podstawie którego wystawia fakturę za sprzedaż tytułu. Zwroty mogą być protokolarne, lub fizyczne.

Sieci sprzedaży każdej z działających na rynku firm kolportażowych posiadają swoją specyfikę. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na dotarcie do potencjalnego czytelnika jest odpowiedni dobór sieci i jej nasycenie.

Kolejnym etapem są analizy sprzedaży. Powinny być one prowadzone na podstawie danych historycznych w podziale na regiony oraz rodzaje sieci i PSD. Prowadzenie takich analiz umożliwia optymalne nasycenie sieci sprzedaży i dostosowanie nakładów do zapotrzebowania na tytuł. Każdy Wydawca może je robić sam na podstawie protokołów zwrotów lub powierzyć ich tworzenie wyspecjalizowanej firmie.

Duża ilość tytułów prasowych dostępnych na rynku przy jednocześnie małej powierzchni ekspozycyjnej w PSD powoduje, że ich dodatkowa ekspozycja na regałach prasowych, witrynach itp. ma niewątpliwy wpływ na wyniki sprzedaży. W zależności od rodzaju sieci sprzedaży oraz firmy kolportażowej która ją obsługuje Wydawca ma dużą różnorodność wyboru promocji swojego tytułu dlatego dobór odpowiedniego rodzaju promocji, jej zasięgu oraz sieci sprzedaży w której się będzie odbywała ma zasadniczy wpływ na jej powodzenie.

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy nazywany Formatka tytułu (wszystkie pola od 1 do 23). Jeśli wydawca współpracuje z naszą firmą i ma podpisaną umowę współpracy pomija pola od 24 do 34 z części DANE WYDAWCY i przechodzi od razu do wypełniania pól od 35 do 44

2. Dołączyć okładkę tytułu wklejając ją w formatkę w pole oznaczone napisem „proszę wkleić skan okładki”. Skan okładki powinien być w formacie jpg., skompresowany, aby rozmiar całej formatki nie przekraczał 1000 KB. Proszę wysłać wypełnioną formatkę na adres: polperfect@polperfect.com.pl.

3. Dołączyć harmonogram do końca roku (kalendarz wydań najbliższych numerów) nawet roboczy, gdyż jego brak spowoduje umieszczenie tytułu w puli tytułów nieregularnych, tym samym wycofywanych w pierwszej kolejności z salonów z ograniczoną możliwością ekspozycji. Można również przesłać spis treści tytułu lub prezentację.

4. Poczekać na odpowiedź Pol Perfect na ofertę wprowadzenia nowego tytułu, jeśli oferta jest od nowego wydawcy to okres oczekiwania wynosi ok. 10-12 dni w zależności od działań, które trzeba wykonać jak np.: nadanie indeksu RUCH w przypadku usługi administrowania (zarządzania) tytułem. Czas jest potrzebny na konsultacje z sieciami, zarejestrowanie tytułu w ich bazach danych, ustalenie zasięgu kolportażu i sporządzenie rozdzielnika startowego przez Pol Perfect.

5. Zapoznać się z odpowiedzią Pol Perfect na ofertę wprowadzenia nowego tytułu: odpowiedź będzie zawierała zasięg i sieci, w których Pol Perfect planuje dystrybucję, tytuły podobne lub zasady wg, jakich przygotowany został rozdzielnik startowy wraz z wykazem odbiorców tytułu. Dodatkowo będą podane: warunki współpracy, kontakt z osobami upoważnionymi do potwierdzania i ustalania warunków współpracy, dalszy tok postępowania, czyli podpisania załącznika do umowy lub umowy oraz zasady awizacji dostaw.

6. Załatwić formalności związane z podpisaniem umowy lub załącznika: po uzgodnieniu lub potwierdzeniu warunków współpracy należy uzupełnić dane do umowy lub załącznika do umowy. Wtedy Pol Perfect prześle 2 egz. umowy podpisane przez osobę upoważnioną do zawierania zobowiązań. Po podpisaniu przez wydawcę obu egz. przez osobę upoważnioną, jeden egz. (podpisany już przez obie strony) wydawca dostarcza do Pol Perfect kurierem lub pocztą a drugi pozostawi sobie.

Podpisanie umowy jest sprawą konieczną, gdyż polskie prawo podatkowe wymaga, aby strony posiadały umowę przewidująca rozliczenie po sprzedaży, a pełne prawo zwrotu jest standardem w kolportażu prasy. Brak podpisanej umowy może spowodować odmówienie przyjęcia do kolportażu przez naszą firmę.

Jeśli czegoś nie wypełniliście Państwo lub zrobiliście błąd w formatce nastąpi kontakt ze naszej strony i poprosimy o uzupełnienie danych. Podobnie w przypadku propozycji usługi administrowania tytułem to my odezwiemy się pierwsi i przekażemy informację o tej usłudze.

© 2024 Pol Perfect Sp. z o.o. | Realizacja: Opcja.pl